Põhikooli õppekava üldosa

Keel_ja_kirjandus

Kehaline_kasvatus

Kunstiained

Loodusained

Matemaatika

Sotsiaalained

Tehnoloogia

Võõrkeeled